METALMANIA 2018 - KATOWICE

Foto: Marcin Kaniak http://kinoplay.pl/katandroman_kostrzewski__xxiv_metalmania_07_04_2018_spodek_katowice,55,1917.htm Poniżej foto:Romana Makówka http://romamakowka.eu